UAB „ŠVYTI“
PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka UAB „Švyti“, juridinio asmens kodas 304952281, adresas: Labguvos g. 12, Trušeliai, LT-92441 Klaipėdos r., (toliau – Klinika) teikdama odontologijos paslaugas ir aptarnaudama asmenis jiems kreipiantis telefonu ir (ar) per interneto svetainę. Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kokius asmens duomenis Klinika renka, kaip juos tvarko bei saugo, teikdamas savo paslaugas. Tai apima informaciją, surinktą internetu, gautą teikiant paslaugas klientams elektroniniu paštu, telefonu bei fiziškai atvykus į Kliniką.
2. Politikoje naudojamos sąvokos:
2.1. duomenų subjektas – duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Klientas, Kandidatas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Klinika.
2.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita), asmens sveikatos duomenys, kiek jie yra reikalingi Klinikos paslaugų tiekimui, asmenų aptarnavimui, kitų Klinikos funkcijų vykdymui.
2.3. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurią su asmens duomenimis atliekamą operaciją ar operacijų seką: rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą.
2.4. Duomenų gavėjas – privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys Klinikai savo paslaugas (dantų technikai, kapų tiekėjai, žandikaulių, veido chirurgai), taip pat valstybės įstaigos ir institucijos, vykdančios įstatymų jiems pavestas funkcijas, bankai, skolų išieškojimo įmonės ir antstoliai, sveikatos priežiūros įstaigos ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis.
2.5. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
3. Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Klinika, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.
II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI
4. Klinika renka ir tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:
4.1. Asmenų, kuriems teikiamos / buvo suteiktos Klinikos paslaugos: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas), gyv. adresas, gimimo data, specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.), asmens, kuriam teikiama bet kokia informacija apie paciento gydymo eigą ir gydymo rezultatus, vardas, pavardė, ryšys su pacientu, tvarkomi odontologijos paslaugų tiekimo tikslu. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas numatytas BDAR 6 str. 1 d. a, b, c ir f punktuose (t.y., duomenų subjekto sutikimas; sutartis su duomenų subjektu (tame tarpe ikisutartiniai santykiai); teisinė prievolė; teisėtas interesas), 9 str. 2 d. a, b ir h punktuose (duomenų subjekto sutikimas; duomenų valdytojo arba duomenų subjekto galimybė įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis socialinės apsaugos teisės srityje; duomenys tvarkomi profilaktinės medicinos tikslais, siekiant nustatyti medicininę diagnozę, teikti sveikatos priežiūros paslaugas ar gydymą arba pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu). Šie asmens duomenys gauti odontologijos paslaugų teikimo tikslu saugomi 15 (penkiolika) kalendorinių metų nuo apsilankymo Klinikoje arba paslaugų sutarties sudarymo dienos (remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 1999-11-29 įsakymu Nr. 515). Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Šie asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie teikia Klinikai savo prekes ar paslaugas, kiek tai yra reikalinga odontologijos paslaugoms teikti: dantų technikams, kapų gamintojams, žandikaulio, veido chirurgams bei kitiems sveikatos priežiūros paslaugas ir prekes gaminantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
4.2. Asmenų, kurie pateikia Klinikai užklausas elektroniniu būdu arba telefonu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir / arba kiti Asmens kontaktiniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Klinikai užklausoje. Šie asmens duomenys naudojami tam, kad Klinika galėtų tinkamai atsakyti į Jūsų klausimus, pateikti Jūsų prašomą informaciją, rezervuoti susitikimo laiką bei pateikti kitą aktualią informaciją ar su Klinikos paslaugomis susijusią informaciją. Šie asmens duomenys tvarkomi su tikslu sudaryti paslaugų sutartį. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas numatytas BDAR 6 str. 1 d. b ir f punktuose (sutartis su duomenų subjektu (tame tarpe ikisutartiniai santykiai), teisėtas interesas tinkamai atsakyti į užklausą). Šiuo tikslu gauti asmens duomenys tvarkomi iki tol, kol sudaroma paslaugų sutartis su Klinika, tačiau ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo jų gavimo dienos. Taip atvejais, kai su Jumis pagal Jūsų užklausą bus sudaroma sutartis – duomenys bus tvarkomi šios Politikos 4.1 punkte nustatyta tvarka. Šie duomenys nėra niekam teikiami, išskyrus tuos duomenų gavėjus, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti ar pareigą jiems teikti (teisėsaugos institucijoms, draudimo bendrovėms ar pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.
4.3. Asmens atvaizdas ir kiti vaizdo duomenys Klinikos vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje. Klinika, siekdama nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams asmeniui ir turtui
(vagystėms, vandalizmui ir pan.) bei asmenų ir turto atžvilgiu užtikrinti saugumą (klientų, personalo, dokumentų, informacijos), geriau valdyti saugumą ir rizikas, bendrosiose Klinikos erdvėse (laukiamajame, koridoriuje) bei Klinikos prieigose (įėjimas į Klinikos patalpas iš lauko) vykdo vaizdo stebėjimą. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas numatytas BDAR 6 str. 1 d. f punkte (teisėtas interesas). Šie asmens duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų. Šie duomenys nėra niekam teikiami, išskyrus, tuos duomenų gavėjus, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti ar pareigą jiems teikti (pats duomenų subjektas, teisėsaugos institucijoms, draudimo bendrovėms ar pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. Plačiau susipažinti su vaizdo stebėjimo tvarka galite atvykę į Kliniką arba pateikę Klinikai užklausą/prašymą susipažinti su vaizdo stebėjimo tvarka elektroniniu paštu info@svyti.lt.
4.4. Asmens kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kurį Jūs pateikiate Klinikai pildydami formą priminimams dėl periodiškai teikiamų paslaugų tiekimo. Šiuos duomenis Klinika naudoja tam, kad primintų Jums apie profilaktiškai atliekamas procedūras, t. y. medicininės prevencijos tikslais. Klinika tvarko šiuos duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas numatytas BDAR 6 str. 1 d. a punkte (duomenų subjekto sutikimas). Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti Klinikos pranešimus, susisiekdami su Klinika elektroniniu paštu info@svyti.lt, telefonu Nr. 8 615 68668 arba fiziškai atvykę į Kliniką ir pateikę savo sutikimo atšaukimą. Šie duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams.
4.5. Klinikos interneto svetainėje www.svyti.lt slapukų (angl. cookies) renkama informacija. Klinika naudoja tik būtinuosius slapukus, kurie reikalingi tinkamam Klinikos svetainės funkcionavimui. Daugiau apie slapukus žr. skirsnį Slapukų (angl. Cookies) naudojimas.
4.6. Personalo atranka. Atliekant atranką į darbo pozicijas, Klinika renka tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis bei jų kontaktinius asmens duomenis. Klinika nerenka ir netvarko kandidatų specialiųjų asmens duomenų. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai Klinikai elektroniniu paštu, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) Klinika tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis Klinika tvarko BDAR 6 str. 1 d. a ir b punktuose numatytais pagrindais (Duomenų subjekto sutikimas, sutartis su duomenų subjektu (tame tarpe ir ikisutartiniai santykiai). Kandidatų asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu iki darbuotojų atrankos pabaigos. Esant duomenų subjekto sutikimui, kandidato duomenys gali būti saugomi ilgiau, t.y., sutikime nustatytą terminą, ir toks saugojimas skirtas greitesnei kandidatų atrankai vykdyti ateityje. Šie duomenys nėra niekam teikiami.
5. Klinikos surinkti asmens duomenys saugomi Klinikos informacinėse sistemose. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.
6. Klinika nesaugo nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.
III. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
7. Klinika įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos ir neatskleisti jokios su Jūsų asmens duomenimis susijusios informacijos. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, BDAR nuostatų, Asmens duomenų teisinės pasaugos įstatymo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba tik esant Jūsų sutikimui.
8. Klinika gali pateikti tam tikrus Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Klinikai paslaugas (pvz., interneto svetainės priežiūros paslaugas, kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Klinikos, kaip duomenų valdytojo, vardu ir pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Klinikos nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus, Klinika imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę ir taikytų tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei laikytųsi konfidencialumo principo.
9. Klinika neparduoda, neprekiauja ir kitaip neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Išimtys yra patikimos trečiosios šalys, kurios padeda Klinikai prižiūrėti svetainę, vystyti ir vykdyti veiklą, teikti Jums paslaugas, jei šios šalys sutinka laikyti informaciją konfidencialia ir nenaudoti jos kitais nei numatyta šioje politikoje tikslais.
10. Pateikiamas nebaigtinis sąrašas trečiųjų šalių – subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
10.1. Dantų technikai, kapų tiekėjai, veido – žandikaulio chirurgai ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tiekia paslaugas (atlieka darbus) Klinikai, kiek tai yra reikalinga odontologijos paslaugoms tiekti.
10.2. informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės, individualią veiklą vykdantys asmenys – duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų ar kitų IT priemonių kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
10.3. turto apsaugos ir vaizdo stebėjimo paslaugas teikiančios įmonės – Jūsų duomenis tvarko tam, kad užtikrintų Klinikos patalpų ir lankytojų saugumą;
10.4. advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – duomenis tvarko, tais atvejais, kai Klinika siekia pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;
10.5. valstybės institucijos – duomenis tvarko, kai Klinika juos pateikia vykdydamas teismo arba valstybės institucijų įpareigojimus (prašymus).
IV. DUOMENŲ SAUGOJIMO VIETA
11. Jūsų asmens duomenys saugomi Klinikoje, arba Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse esančiuose serveriuose (tarnybinėse stotyse), tačiau taip pat gali būti perduoti ir tvarkomi ne ES/EEE valstybėse (t.y. trečiosiose valstybėse). Klinika naudoja el. pašto, debesijos, apsaugos nuo kenkėjiškų programų, ugniasienių ir pan. paslaugas, kurių teikimo metu duomenys gali būti perduoti ir apdoroti ne ES/EEE valstybėje. Kiekvienas toks Jūsų asmens duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei BDAR reikalavimais. Prieš perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų, Klinika su paslaugų teikėju pasirašo duomenų tvarkymo susitarimą, atitinkantį BDAR reikalavimus.
V. SLAPUKŲ (ANGL. COOKIES) NAUDOJIMAS
12. Lankantis interneto svetainėje, ji išsaugo arba nuskaito informaciją Jūsų naudojamoje naršyklėje, tai daroma slapukų (angl. cookies) pavidalu. Ši informacija gali būti apie Jus, Jūsų naršyklės nustatymus ar naudojamą įrenginį ir naudojama tam, kad svetainė, kurioje lankotės, tinkamai veiktų. Paprastai ši informacija neidentifikuoja Jūsų kaip konkretaus asmens, tačiau jos dėka naršymas svetainėje gali būti labiau suasmenintas, pritaikytas Jums.
13. Slapukai yra plačiai naudojami norint „atsiminti“ Jus ir Jūsų nustatymus – vienai naršymo sesijai (naudojami „session cookies“) ar kelioms sesijoms (naudojami „persistent cookies“). Jie užtikrina nuoseklią ir efektyvią Jūsų kaip lankytojo patirtį ir atlieka pagrindines funkcijas, tokias kaip galimybė registruotis ir likti prisijungusiems konkrečioje svetainėje. Slapukus gali naudoti konkrečios svetainės, kurioje lankotės, administratorius (vadinamieji „pirmosios šalies slapukai“), arba trečiosios šalys, tokios kaip kurios teikiančios svetainės turinio priežiūros, reklamos ar analizės paslaugas svetainėje („trečiųjų šalių slapukai“).
14. Klinika naudoja slapukus, kad suasmenintų svetainės turinį ir skelbimus, įgalintų socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuotų lankytojų srautą. Klinika taip pat dalijasi informacija apie Jūsų naudojimąsi Klinikos svetaine su socialinės žiniasklaidos, reklamos paslaugas teikiančiais ir analitiką atliekančiais partneriais.
15. Žemiau pateiktas detalus slapukų, naudojamų Klinikos svetainėje, sąrašas:
15.1. cookie_notice_accepted.
16. Klinikos svetainė yra periodiškai skenuojama su specialiais įrankiais ir, priklausomai nuo gautų rezultatų, atnaujinamas slapukų sąrašas.
17. Klinikos svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai (angl. mandatory), kurie būtini tinkamam svetainės funkcinavimui.
18. Kadangi svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai, negalite atsisakyti šios slapukų kategorijos.
19. Būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų, todėl jų nėra galimybės išjungti. Šie slapukai įgalina svetainės funkcionalumą ir suasmeninimą. Juos gali nustatyti Klinika arba trečioji šalis, kurios paslaugas Klinika naudoja savo svetainėje. Paprastai jie nustatomi tik reaguojant į Jūsų veiksmus siekiant gauti kažkokias paslaugas, pvz. nustatant Jūsų privatumo nuostatas, prisijungiant ar pildant duomenų įvedimo formas. Šių slapukų blokavimas gali turėti įtakos svetainės veikimui. Šie slapukai tiesiogiai nekaupia asmens duomenų, tačiau identifikuoja Jūsų interneto naršyklę ir įrenginį, kuriuo naršote svetainėje.
VI. SOCIALINIAI TINKLAI
20. Visą informaciją, kurią Klinika gauna Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose.
21. Šiuo metu Klinika turi paskyrą tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
22. Klinika užtikrina BDAR numatytų asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, o būtent:
22.1. gauti informaciją apie Klinikos tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remiantis Klinika juos tvarko;
22.2. susipažinti su Klinikos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
22.3. kreiptis į Kliniką su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;
22.4. reikalauti ištrinti Klinikos tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
22.5. reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
22.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
22.7. prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).
23. Detalesnę informaciją apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką galite gauti atvykę į Kliniką arba pateikę Klinikai užklausą/prašymą susipažinti su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Klinikoje taisyklėmis elektroniniu paštu info@svyti.lt
VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KLINIKOJE PRINCIPAI
24. Klinika rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, įsipareigoja:
24.1. Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Politikoje, tvarkyti tik aiškiai Klinikos apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
24.2. netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
24.3. tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
24.4. užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
24.5. tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
24.6. būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
24.7. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.
IX. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES
25. Savo nuožiūra savo interneto svetainėje Klinika gali paskelbti apie ar pasiūlyti trečiųjų šalių paslaugas, pateikdamas nuorodas į atitinkamų trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo taisykles. Todėl Klinika neprisiima atsakomybės už svetainių, į kurias nueinate iš Klinikos svetainės, turinį ir veiklą. Nepaisant to, Klinika siekia
užtikrinti duomenų saugą savo svetainėje, todėl laukia iš Jūsų atsiliepimų apie šias trečiųjų šalių svetaines.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Jei turite klausimų dėl šios Politikos, asmens duomenų tvarkymo arba norite susisiekti su mumis dėl savo asmens duomenų, kreipkitės el. pašto adresu duomenuapsauga@svyti.lt.
27. Skundus dėl asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Klinika el. p. info@svyti.lt., tel. Nr. 8 615 68668; Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, https://vdai.lrv.lt/; teismai Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
28. Esant poreikiui, Klinika gali keisti šią Privatumo politiką, čia paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos versiją. Maloniai prašome Jus aplankyti šią skiltį dažniau ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija.
29. Paskutinį kartą Politika atnaujinta: 2020 04 14.

Be UAB „Švyti“ sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.